کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657921/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF