کپی سند رسمی اعتبار دارد؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8539457/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF