کوروش کمپانی مولود قوانینی است که نیازمند بازنگری هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8674021/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF