کودکان کار زیر ۱۸ سال فرزندخوانده می‌شوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8500220/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF