کوتاهی دست مجرمان از سیم‌کارت تلفن همراه برای ارتکاب جرائم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742985/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85