کنترل سارقین سابقه دار با پابند الکترونیکی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8614426/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C