کمبود بلیط زیر ذره‌بین تعزیرات / مردم تخلفات را گزارش کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8561383/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF