کلاهبرداری میلیاردی از کارجویان شهرری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8607013/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C