کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی در استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8656554/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86