کاهش ۳۵ درصدی دعاوی در صورت الزامی شدن سند رسمی/ زمین‌خواری‌ها به دلیل نداشتن سند است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8542891/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA