کاهش ۱۶ درصدی وقوع سرقت در تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8743225/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86