کانون وکلا برای منافقین وکیل تسخیری معرفی کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8537589/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF