کار صحیح پزشکی قانونی به تحقق عدالت کمک می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8603294/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF