کارکنان دستگاه‌ها باید به قوانین مسلط باشند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8521839/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF