چگونه ایالات متحده می تواند هزینه های مراقبت های بهداشتی را مدیریت کند؟


لین شاپیرو اسنایدر یکی از اعضای ارشد اپستین بکر گرین در مراقبت های بهداشتی و علوم زندگی و شیوه های دادرسی در دفتر این شرکت در واشنگتن، دی سی، و مشاور استراتژیک با مشاوران EBG، شرکت است. خانم اسنایدر بیش از سی و پنج سال تجربه در اپستین بکر گرین، به مشتریان در مورد مسائل مربوط به قو،ن بهداشت فدرال، ایالتی و بین المللی، از جمله Medicare، Medicaid، TRICARE، رعایت و مسائل مربوط به مراقبت مدیریت شده مشاوره می دهد. مشتریان او شامل ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، پرداخت کنندگان، تولید کنندگان دارو/دستگاه، و آن شرکت ها و…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/health-care-s-past-present-and-future-diagnosing-health-care-podcast-video