چه چیزی باعث می شود یک قرارداد سپردن موثر باشد


ام، که توسط یک عامل مستقل و شخص ثالث اداره می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در تضمین امنیت و کاهش خطرات برای طرف‌های درگیر در یک معامله تجاری ایفا کند. با افزایش تعداد و نوع مک،زم های تامین مالی پیچیده و نوآورانه، استفاده از ترتیبات ام، برای اجرای این تراکنش ها نیز افزایش یافته است. حفظ یک فرم یا الگوی قرارداد ام، که به دقت تهیه شده (و به طور منظم به روز می شود) ابزار مهمی برای یک بانک برای ارائه خدمات ام، جامع و کارآمد و در عین حال پیروی از دستورالعمل های مدیریت ریسک داخلی به ،وان یک نگر، مداوم است.

طبق ماهیت خود، ترتیبات ام، فرعی یک معامله جداگانه و اساسی است که معمولاً عامل سپرده گذاری را شامل نمی شود. بنابراین، حتی کامل‌ترین و کامل‌ترین قراردادهای ام، که ممکن است یک نماینده ام، در ابتدای معامله به طرف‌های دیگر ارائه کند، همیشه تا حدی کیفیت سفارشی خاصی برای رسیدگی به ویژگی‌های معامله در دست دارد. مانند شناسایی اموال ام، خاص، شرایط نگهداری یا سرمایه گذاری اموال ام، و شرایط آزادسازی ام،.

از میان این شرایط خاص معامله، توافق و درک طرفین در مورد شرایط آزادسازی دارایی ام، شاید مهم‌ترین ملاحظات هنگام مذاکره در مورد ترتیبات ام، باشد. از دیدگاه سپرده گذار و ذینفع، گنجاندن مک،ک های آزادسازی دقیق در یک قرارداد ام، برای درک هدف و هدف سپرده گذاری بسیار مهم است. از منظر نماینده ام،، گنجاندن مک،ک های آزادسازی دقیق در یک قرارداد ام، برای توانایی نماینده ام، برای انجام تعهداتش و به حداقل رساندن مسئولیت آن ضروری است. گنجاندن شرایط و مک،سم‌های آزادسازی کامل ام، و حذف هر و همه ظاهری از تصمیم‌گیری و/یا اختیارات اختیاری در رابطه با آن‌ها برای یک نماینده ام، برای ایجاد تعادل بین ملاحظات ریسک-پاداش در هنگام انجام کار سوم ضروری است. نقش اداری حزب برای کارمزد نسبتاً اسمی زم، که ریسک معامله بزرگ‌تر می‌تواند فوق‌العاده بالا باشد.

حتی بدون بحث‌انگیزترین و ساده‌ترین شرایط رهاسازی ام، ممکن است زم، که زمان اقدام توسط عامل سپرده‌گذاری فرا می‌رسد، شفافیت لازم را نداشته باشند. و علیرغم گنجاندن شرایط آزادسازی با جزئیات قابل توجه در یک قرارداد ام،، ممکن است سوالات و نگر،‌های ظریف خاصی از نظر عملکرد واقعی وجود داشته باشد که طرفین در ابتدای معامله در نظر نگرفته‌اند. در نتیجه، ممکن است در نهایت یک مدیر بانک موظف شود که تصمیمات، تصمیمات و قضاوت‌های خاصی را اتخاذ کند که در حیطه حیطه فعالیت نماینده ام، نیست (بدون ذکر اختیار)، در نتیجه محدودیت‌های مسئولیت حیاتی نماینده ام، را به خطر می‌اندازد. حتی زم، که شرایط آزادسازی ام، قوی و کامل باشد، همچنان ممکن است در جریان تجویز، سوالاتی مطرح شود، مانند:

  • آیا دستورالعمل های کتبی مش، برای انتشار کافی است اگر حاوی ارجاعات خاصی به نقاط عطف معامله نباشد، در حالی که این نقاط عطف در قرارداد ام، به ،وان شرایط انتشار صریح توضیح داده شده است؟

  • آیا نامه یک مهندس مبنی بر اینکه یک پروژه در یک روز خاص کار می کند معادل گواهی یک مهندس مستقل است که تأیید می کند پروژه مطابق با اسناد پروژه انجام شده است؟

  • آیا یک نظر حقوقی که حاوی حکاکی‌ها و صلاحیت‌های متعدد و متعدد است، ا،امات ارائه نظر حقوقی تأییدکننده رعایت را به‌،وان شرط آزادسازی برآورده می‌کند؟

از آنجایی که یک فرم قرارداد ام، همیشه مست،م تهیه پیش نویس جداگانه و افزودن مفاد معامله خاص در رابطه با تعهد مهم عامل ام، است که به شرایط آزادسازی سپردن مربوط می شود، در نظر داشته باشید که فرم یا فرم هایی را به قرارداد ام، اضافه کنید. آزادسازی ام، تا زم، که هر شکلی از دستورالعمل‌ها یا اسناد آزادسازی به قرارداد ام، ضمیمه شود، مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد مقبولیت و توافق از نظر شرایط تجاری معامله به طور من، بر عهده سپرده‌گذار و ذینفع به ،وان طرف‌های ذینفع است.

به ،وان مثال، می‌تو،د مقرراتی را اضافه کنید که تصریح می‌کند که سپرده‌گذاری نمی‌تواند آزاد شود، مگر اینکه سپرده‌گذار و ذینفع دستورالعمل‌های کتبی مش،ی را ارائه کنند، که به ،وان نمایشگاهی به قرارداد ام، پیوست شده است. این تضمین می‌کند که زبان انتشار اساسی قصد طرفین را دنبال می‌کند و همچنین می‌تواند اطمین، را در مورد سایر مخاطبان یا گیرندگان و نیز شفافیت در مورد ا،امات امضاکننده از نظر تعداد و اختیارات افسران فراهم کند. اگر یک نظر حقوقی باید به ،وان شرط آزادی به نماینده ام، تحویل داده شود، در نظر بگیرید که فرم نظر را به‌،وان مدرکی برای قرارداد ام، لحاظ کنید. نظرات حقوقی مرتبط با تامین مالی اغلب اسناد معاملاتی بسیار مورد مذاکره هستند، اغلب خیلی قبل از بسته شدن. این چیزی نیست که یک مدیر شخص ثالث باید از نظر مقبولیت یا مطابقت با استانداردهای پذیرفته شده در بازار معاملات مربوطه ارزیابی کند.

با ا،ام سپرده‌گذار و ذینفع به توافق در مورد شکل هرگونه اسناد آزادسازی سپرده در زمان اجرا، قرارداد ام، تصویر کامل‌تری از انتظارات طرفین از معامله ارائه می‌دهد و امکان مدیریت موثر و کم‌خطر را فراهم می‌کند. عامل ام،


منبع: https://www.natlawreview.com/article/escrow-agreements-matter-form