چه خانواده‌هایی صلاحیت فرزندخواندگی دارند؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8526588/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF