چند تفاوت دعوای حقوقی و کیفری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520480/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C