چرا حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8490315/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D8%AF