چرا جلسه اضطراری حقوق بشر تشکیل نشده است؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8586706/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA