چرا از اتوبوس‌های دو طبقه در خطوط اتوبوسرانی پایتخت استفاده نمی‌شود؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8699272/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF