پیگیری پرونده‌های اتباع بیگانه تسریع می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584580/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF