پیگیری نوسازی بافت‌های فرسوده مناطق زورآباد و خجیر تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8575875/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86