پیگیری‌های دستگاه‌ها در خصوص تقویت و ارتقای مرغ لاین آرین نباید روی کاغذ بماند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8583179/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF