پیشگیری از جولان دزدان در بلوار کتابخانه ملی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8508195/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C