پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان با اجرای طرح قاضی مدرسه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8611478/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87