پلمب دفتر مرکزی شرکت‌های هواپیمایی متخلف در نوروز + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8691278/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85