پرونده دو فرزند مقام ارشد قوه قضاییه در مرحله تحقیقات است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8566747/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA