پرونده جدید زمین‌خواری در اراضی ملی تشکیل نشده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8586875/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA