پرداخت چهارمین مرحله تسهیلات بازنشستگان تأمین اجتماعی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8585771/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C