پذیرفته شدن ۱۰ هزار و ۱۵۳ نفر در آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8739147/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2