پدافند غیرعامل در بسیاری از موارد، مقدم بر پدافند عامل است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8559482/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA