پایان صدور سند تک برگ تا ۱۰ روز آینده

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8753325/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87