وکلا برای شناخت مفسدین اقتصادی به دستگاه قضائی کمک کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8523083/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF