وضعیت همراهان بیماران بستری را تعیین تکلیف کنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8698347/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF