وصول بیش از ۱۴ هزار گزارش تبلیغات زودهنگام انتخاباتی/ دادن وعده خارج از اختیارات قانونی مجازات دارد + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8671302/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85