ورود مدعی العموم به کمبود کادر درمان در حوزه زنان و زایمان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8546946/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86