ورود مدعی العموم به موضوع کم فروشی در برخی اقلام خوراکی و مصرفی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8535802/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C