ورود دادستانی تهران به موضوع خشک شدن درختان منطقه چیتگر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8748026/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1