ورود خودرو‌های حمل مصالح ساختمانی بدون مجوز به لواسان ممنوع

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8534397/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9