واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به برخورد تهاجمی با زنان و دختران در آمریکا

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8727280/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7