واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8565025/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C