واریز ۶۸۰۰ میلیارد تومان احکام جزای نقدی به خزانه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8750793/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B6%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87