واریز ۲ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8736558/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7