هیچگونه ترک فعل و یا کوتاهی از مدیران دستگاه‌ها در حوزه مبارزه فساد قابل پذیرش نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8577041/%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA