همه کشورهای منطقه باید به مقابله جدی با پدیده تروریسم برخیزند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8547739/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF