همه زندان‌های داخل شهر به خارج از شهر منتقل می‌شوند + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8659596/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85