هفته هشدار تشکیل پرونده ورشکستگی از 8 می 2023


فصل 7

نام بدهکار ،ب و کار
تایپ کنید
ورش،تگی
دادگاه
دارایی های بدهی ها تشکیل پرونده
تاریخ
شرکت شراب P،eno, Inc.
(ک،ون آمریکایی، کالیفرنیا)
فروشگاه های آبجو، شراب و ، ویلمینگتون
(از)
10,000,001 دلار
به
50 میلیون دلار
10,000,001 دلار
به
50 میلیون دلار
05/01/23
Shape Up Together, LLC
(برلینگتون، MA)
اعلام نشده بوستون
(MA)
$0
به
50000 دلار
$0
به
50000 دلار
05/07/23
Shape Up Together 2, LLC
(برلینگتون، MA)
اعلام نشده بوستون
(MA)
$0
به
50000 دلار
$0
به
50000 دلار
05/07/23
Shape Up Together 3, LLC
(برلینگتون، MA)
اعلام نشده بوستون
(MA)
$0
به
50000 دلار
$0
به
50000 دلار
05/07/23
Shape Up Together 4, LLC
(برلینگتون، MA)
اعلام نشده بوستون
(MA)
$0
به
50000 دلار
$0
به
50000 دلار
05/07/23
Shape Up Together 5, LLC
(برلینگتون، MA)
اعلام نشده بوستون
(MA)
$0
به
50000 دلار
$0
به
50000 دلار
05/07/23
Jenny C Intermediate Holdings, Inc.
(میامی، فلوریدا)
فروشگاه های بهداشت و مراقبت های شخصی ویلمینگتون
(از)
10,000,001 دلار
به
50 میلیون دلار
100,000,001 دلار
به
500 میلیون دلار
05/05/23
Jenny C Acquisition, Inc.
(میامی، فلوریدا)
فروشگاه های بهداشت و مراقبت های شخصی ویلمینگتون
(از)
50,000,001 دلار
به
100 میلیون دلار
100,000,001 دلار
به
500 میلیون دلار
05/05/23
کریگ هولدینگز، شرکت
(کار،بد، کالیفرنیا)
فروشگاه های بهداشت و مراقبت های شخصی ویلمینگتون
(از)
50,000,001 دلار
به
100 میلیون دلار
100,000,001 دلار
به
500 میلیون دلار
05/05/23
JC USA, Inc.
(کار،بد، کالیفرنیا)
فروشگاه های بهداشت و مراقبت های شخصی ویلمینگتون
(از)
10,000,001 دلار
به
50 میلیون دلار
100,000,001 دلار
به
500 میلیون دلار
05/05/23


منبع: https://www.natlawreview.com/article/weekly-bankruptcy-alert-may-8-2023-week-ending-may-7-2023