هر ۵۰ دقیقه یک درخواست ثبت اختراع به مرکز مالکیت ارسال می‌شود­‌

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8656249/%D9%87%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%C2%AD%E2%80%8C