هر کسی باعث ناامنی می‌شود تعقیب و سریع مجازات کنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8502970/%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF